Je winkelmandje is leeg

Algemene voorwaarden Bongo

INTELLECTUELE RECHTEN
Smart&Co nv, geregistreerd onder nummer BE 0472 005 364 (verder Smart&Co), is eigenaar of licentiehouder van alle auteursrechten, gegevensbestanden, applicaties, merken en andere intellectuele rechten. Bongo en Give a Do en Weekendesk zijn gedeponeerde merken van Smart&Co.
Smart&Co is exclusief eigenaar of licentiehouder van concept, structuur, lay-out en design van de websites van Smart&co. Je dient de schriftelijke goedkeuring van Smart&Co te verkrijgen alvorens een website van Smart&Co of delen ervan te gebruiken voor toepassingen of doeleinden onbekend aan Smart&Co.
Smart&Co is exclusief eigenaar of licentiehouder van basisconcept, structuur, lay-out en design van de Bongo, Give a do, weekendbon en waardebon (verder cadeaubon), een origineel concept waarmee een belevenis of een product cadeau kan worden gegeven. Je dient de schriftelijke goedkeuring van Smart&Co te verkrijgen alvorens concept, structuur, lay-out en/of design van de Cadeaubon te gebruiken.

BESTELLINGEN
Alle cadeaubonnen die door Smart&Co aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven op www.bongo.be van Smart&Co. Bestellen kan telefonisch via +32 (0)3 202 16 60 03/+32 (0)3 242 80 84 of online via www.bongo.be/zakelijk tot uitputting van voorraad. Kort na het maken van een bestelling ontvang je hiervan per e-mail of per fax of per post een schriftelijke bevestiging met je ordernummer. Het ordernummer dien je bij elke correspondentie omtrent je bestelling te vermelden.
Bij bestelling moet je aan Smart&Co alle nuttige inlichtingen verstrekken die je gevraagd worden. Op aanvraag en indien je je bedrijfsgegevens bezorgt, kun je kosteloos een factuur ontvangen per post. Wanneer je verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor Smart&Co, mogen deze kosten in rekening worden gebracht.
Indien een bestelde cadeaubon uit voorraad is, dan informeren wij je zo vlug mogelijk en heb je het recht je bestelling te annuleren. Smart&Co kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een cadeaubon.

BETALINGEN

Bestellingen zowel voor consumenten als voor bedrijven dienen vooraf betaald te worden per kredietkaart (Visa, Mastercard of American Express)of debetkaart (aangesloten banken) of via bankoverschrijving. Je bestelling wordt geleverd na ontvangst van je betaling.
Onze facturen zijn contant betaalbaar. Bij niet betaling op de vermelde
vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd t.b.v 10% op het openstaande bedrag vermeerderd met verwijlsintresten a rato van 9,5% /jaar.

PRIJZEN

Smart&Co behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Smart&Co kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten in zijn prijzen of voorwaarden. Verschillende edities van cadeaubonnen met eenzelfde thema kunnen een andere prijs hebben.

VERZENDINGEN

Voor de verzending van cadeaubonnen in België, Nederland of Luxemburg, betaal je een vaste verzendkost. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal bonnen dat je bestelt.

Eén Bongo: 3,99 euro
Twee Bongo's: 5 euro
Drie of meer Bongo's: 6 euro

Deze bedragen zijn inclusief 21% btw. Als je tijdens werkdagen voor 11 uur bestelt en betaalt per kredietkaart (Visa, Mastercard of American Express) of debetkaart (aangelsoten banken), dan wordt je bestelling binnen 2 tot 4 werkdagen geleverd (niet-gegarandeerd). Als je betaalt per overschrijving, dan wordt je bestelling geleverd na ontvangst van je betaling.

Wens je een levering gegarandeerd binnen de 2 werkdagen, dan kan dit indien je opteert voor een expresslevering. De totale verzendkost wordt dan 8 euro inclusief 21% BTW (voor 1 of 2 Bongo's) of 11 euro inclusief 21% btw (voor 3 Bongo's of meer). Deze optie is alleen mogelijk als je tijdens werkdagen voor 11 uur bestelt en betaalt via kredietkaart (Visa, Mastercard of American Express)of debetkaart (aangelsoten banken).  Bij deze levering is het belangrijk dat er iemand aanwezig is op het leveringsadres, aangezien de levering per koerier gebeurt.

Tijdens het weekend of op feestdagen worden geen leveringen gedaan.

OMRUILEN BONGO

Uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van de geldigheidstermijn worden de op dat moment aangeboden cadeaubonnen vervangen door nieuwe versies die weer minstens 18 maanden langer geldig blijven. In de praktijk betekent dit dat je minimaal 6 maanden de tijd hebt om je bon te gebruiken. Mocht het er desondanks toch niet van gekomen zijn om je bon te gebruiken, dan kun je je cadeaubon inwisselen. De omruilkost (voor administratie, verzending en drukkosten) bedraagt 10 euro inclusief 21% btw. Indien je meer dan één cadeaubon wenst te ruilen, dan bedraagt de kost per extra bon 5 euro inclusief 21% btw. Is jouw bon langer dan 2 maanden vervallen, dan bedraagt de omruilkost 25 euro inclusief 21% btw, en 12,50 euro inclusief 21% btw per extra vervallen bon. De omruilkost wordt berekend op het aantal bonnen dat je in de plaats kiest. De prijs van je nieuwe bon is hoger dan je oorspronkelijke cadeaubon: je betaalt ons het verschil + omruilkosten. Het is niet mogelijk om via de website (www.bongo.be/zakenlijk/omruilprocedure) een bon om te ruilen naar een goedkopere bon of meerdere bonnen om te ruilen naar een duurdere bon, dit is enkel mogelijk in onze officiële Bongo-shops (zie verkoopspunten). Een jaar na de vervaldatum wordt je bon definitief ongeldig.

CONSUMENTENRECHTEN 

Een consument is gerechtigd een aankoop te annuleren en de aankoopprijs terug te krijgen, zonder opgave van reden, binnen 7 werkdagen na ontvangst. Dit is alleen van toepassing voor website-orders (e-commerce), niet voor aankopen rechtstreeks in een Bongo-shop. Indien je van dit recht gebruik wenst te maken, moet je Smart&Co hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en de Cadeaubon(nen) onmiddellijk en in dezelfde staat waarin je deze hebt ontvangen, op je eigen kost en risico, retourneren. Na ontvangst betaalt Smart&Co de geretourneerde van cadeaubon(nen) terug. Smart&Co behoudt zich het recht voor om geretourneerde Bongo-belevenisbonnen te weigeren of (voor een gedeelte) niet terug te betalen wanneer de verpakking geopend of beschadigd werd. Deze bepaling is niet van toepassing op zakelijke klanten.

VEILIG BETALEN MET KREDIETKAART

Smart&Co neemt alle voorzorgen om een volledige beveiliging van je kredietkaartgegevens te kunnen garanderen. Smart&Co maakt hiertoe gebruik van de internationale standaard voor veilige transacties via internet, SSL (Secure Socket Layer). Alle betalingstransacties worden automatisch afgehandeld via een beveiligde server. Alle informatie die je verstuurt over het internet tijdens het aankoopproces wordt versleuteld via de SSL coderingstechnologie. De persoonlijke gegevens die op die manier worden uitgewisseld, zijn onleesbaar en bijgevolg onbruikbaar voor derden. Om de volstrekte veiligheid van je kredietkaartgegevens te waarborgen worden deze gegevens niet opgeslagen.

ARRANGEMENTEN

Alle arrangementen met online reservering zijn op basis van beschikbaarheid. De reserverings-info vind je in jouw bongo. Bij een boeking via Smart&Co moet je aan Smart&Co alle nuttige inlichtingen verstrekken die je gevraagd worden. Wanneer je verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor Bongo, mogen deze kosten in rekening worden gebracht. Kort na het maken van een boeking of bestelling ontvang je hiervan per e-mail of per fax of per post een schriftelijke bevestiging. Vanaf dat moment is je boeking of bestelling bindend.

WIJZIGINGEN VAN HOTELARRANGEMENTEN

Van zodra je een boeking hebt gemaakt met je cadeaubon, verbind je je ertoe om op de gekozen datum naar het hotel af te reizen. Deze reservering kan niet geannuleerd worden, ze kan uitzonderlijk – en enkel met goedkeuring van het hotel – gewijzigd worden naar een andere datum. Hiervoor dien je telefonisch contact op te nemen met de klantendienst van Smart&Co. Zonder nieuwe boekingsbevestiging van Smart&Co, kun je er niet van uitgaan dat jouw aanvraag tot wijziging wordt aanvaard. Een wijziging van hotel of arrangementen is niet mogelijk.

WIJZIGINGEN VAN ACTIVITEITEN

Van zodra je een boeking hebt gemaakt met je cadeaubon, verbind je je ertoe om op de gekozen datum deel te nemen aan de activiteit. Deze reservering kan enkel in samenspraak met de leverancier geannuleerd worden of gewijzigd worden naar een andere datum. Hiervoor dien je contact op te nemen met de leverancier in kwestie.

OVERMACHT

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Smart&Co ingeval van overmacht het recht om de reservering zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door je dit schriftelijk of mondeling mee te delen en zulks zonder dat Smart&Co gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

KLACHTEN

Indien je verblijf niet beantwoordt aan de verwachtingen die je redelijkerwijs mag hebben, dien je dat zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, te melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost, dan moet je uiterlijk binnen 10 dagen volgend op de reservering bij Smart&Co per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen. Indien je ter plaatse geen melding hebt gemaakt van je klacht en indien Smart&co geen klacht van jou ontvangt binnen de bovenvermelde termijn, wordt elke reservering geacht overeen te stemmen met de bepalingen.

BONGO BOUTIQUE

De kwaliteit en levering van de producten, voorgesteld in de Bongo Boutique,
vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de betreffende leverancier. In geval iets niet naar wens zou zijn kan Smart&Co hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Wordt een klacht door de leverancier niet bevredigend opgelost dan moet je uiterlijk binnen 10 dagen volgend op de bestelling bij Smart&Co per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

PRIVACY

Smart&Co respecteert je privacy en gaat zeer zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. De door jou verstrekte persoonlijke gegevens dienen om je een zo goed mogelijke service te kunnen leveren, om je boeking zo goed mogelijk te verwerken en om je eventueel te informeren over interessante aanbiedingen en nieuws via onze e-mail nieuwsbrief. Je persoonlijke gegevens worden in geen geval doorgegeven of verkocht aan derden die niet betrokken zijn bij Smart&Co. Je kunt te allen tijde inzage krijgen in je persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van Smart&Co. Indien je deze gegevens wenst te verwijderen uit de bestanden van Smart&Co, dan kun je dit per email of per post aan Smart&Co laten weten.

VRIJWARING

De koper en/of begunstigde van de Cadeaubon kan Smart&Co niet aansprakelijk stellen voor tekortkomingen en/of fouten begaan door de dienstverlener in de uitvoering van het arrangement. Dit geldt voor lichte, zware en opzettelijke fout. Smart&co staat ook niet in voor aanspraken dewelke kopers/begunstigde zouden kunnen laten gelden op basis van art. 1382 e.v. van het burgerlijk wetboek opzichtens de dienstverlener. Het Belgisch recht is van toepassing. Toepasselijke Rechtbank: Arrondissement Antwerpen.
Smart&Co verbindt zich tot een goede uitvoering van het arrangement. De eventuele vergoeding is evenwel beperkt tot de waarde van de cadeaubon.
Smart&Co is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin, tenzij deze schade werd veroorzaakt door grove schuld of opzet van Smart&Co. Smart&Co neemt voldoende voorzorgen opdat de beschikbare data voor de aanbiedingen overeenstemmen met de werkelijkheid. Uitzonderlijk is het echter mogelijk dat een aanbieding voor een bepaalde datum niet langer beschikbaar is. In dit geval zal Smart&Co je zo spoedig mogelijk informeren en heb je de mogelijkheid je boeking zonder kosten te annuleren. In geen geval kan Smart&Co aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortvloeien uit het niet beschikbaar zijn van een aanbieding op een bepaalde datum. Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van boekingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Smart&Co, is Smart&Co niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Smart&Co.

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Smart&Co. Bij een boeking aanvaard je de toepasselijkheid, bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, van deze algemene voorwaarden. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

ALLE ACTIVITEITEN

Lijstweergave

Close
Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies. Sluit deze melding
Close

Vul hier jouw e-mail in om op de hoogte gebracht te worden wanneer de Bongo #BONGO# terug beschikbaar is.